antex
kontakt

ANTEX

adres:
ul. Dolna 1/2
22-680 Lubycza Królewska
woj. lubelskie

tel. 84 6617828
fax. 84 6617828 wew. 104
e-mail:

pełne dane kontaktowe usługi transportowe

Realizacje

Zadanie nr 1.3 Budowa nowej kwatery składowania odpadów Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

Zadanie nr 1.3 Budowa nowej kwatery składowania odpadów Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu
Przedmiotem zamówienia jest budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych wraz z infrastrukturą.
więcej

Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie

Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie
Przeprowadzenie rozminowania terenu, roboty pomiarowe, przygotowanie terenu do badań archeologicznych, umocnienia skarp systemem BIOKONCEPT, wzmocnienie posadowienia nasypu poprzez zastosowanie materaca geosyntetycznego, geokraty wypełnionej kruszywem oraz geowłókniny separacyjno-filtracyjnej, budowa nasypu, wykonanie warstwy mrozoochronnej oraz nawierzchni z kruszywa łamanego.
więcej

Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4

Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa łącznik drogi S19 i drogi krajowej DK4
Budowa nasypów, wykonanie warstwy mrozoochronnej, podbudowy pomocniczej, zasadniczej, wykonanie dróg serwisowych w nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie proekologicznych rowów trawiastych szczelnych w konstrukcji opartej na geomembranie.
więcej

Wykonanie MOP'ów (Miejsc Obsługi Podróżnych)

Wykonanie MOP'ów (Miejsc Obsługi Podróżnych)
Wykonanie MOP'ów (Miejsc Obsługi Podróżnych) wraz z drogami dojazdowymi przy budowie autostrady A-2 Stryków – Konotopa na odcinku C
więcej

Budowa parkingu buforowego dla samochodów ciężarowych w Dorohusku

Budowa parkingu buforowego dla samochodów ciężarowych w Dorohusku
Budowa parkingu buforowego dla samochodów ciężarowych przy drogowym przejściu granicznym w Dorohusku – etap I w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
więcej

Budowa zbiornika małej retencji Czajki wraz z zakupem i montażem urządzeń monitoringu w Kraśniczynie

Budowa zbiornika małej retencji Czajki wraz z zakupem i montażem urządzeń monitoringu w Kraśniczynie
Budowa zbiornika retencyjnego o powierzchni lustra wody - 21,26 ha, usunięcie drzew i zakrzaczeń, Roboty ziemne o łącznej kubaturze wykopów- 88 258 m3, wykonanie rowów opaskowych i denny zbiornika, wykonanie zapory zbiornika, wykonanie budowli upustowej oraz budowli przelewowej, ułożenie maty bentonitowej
więcej

Budowa autostrady A4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice

Budowa autostrady A4 na odcinku Brzesko-Wierzchosławice
Wykonanie ramp pod przejścia dla zwierząt (kubatura 120.171,00 m3), wykonanie warstw gruntu nieprzepuszczalnego przy posadowieniu bezpośrednim obiektów, wykonanie nawierzchni z humusu o miąższości 1 m na płycie obiektów o łącznej pow. 2,4 ha.
więcej

Usuwanie karp wraz z ich utylizacją po wycince lasu w Świdniku

Usuwanie karp wraz z ich utylizacją po wycince lasu w Świdniku
Usuwanie karp wraz z ich utylizacją po wycince lasu dla potrzeb realizacji inwestycji pn. Rozbudowa regionalnego portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)
więcej

Budowa drogi ekspresowej S-19, na odcinku Stobierna-Rzeszów

news
Wzmocnienie posadowienia nasypów przez zastosowanietechnologii- klasyczna wymiana gruntów, półmaterac geosyntetyczny (geosiatka 230 kN, geowłóknina o gr. 500 gr/m2, kruszywo naturalne 0/63), wzmocnienie skarp nasypów o pochyleniu 0,9:1 z zastosowaniem zbrojenia skarp siatką stalową, geotosiatką 72 kN oraz matą biodegradowalną, wykonanie wykopów i nasypów.
więcej

Budowa autostrady A4 Rzeszów - Jarosław

news
Inwestor: GDDKiA Oddział Rzeszów Zlecający: Doprastav S.A.Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach Zakres robót: Przełożenie koryt dopływów rzeki Wisłok, wymiana gruntóworganicznych w starorzeczu dopływów rzeki Wisłok, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, budowa nasypów (kubatura 940 000,00 m3) oraz wykonanie przeciążenia nasypów. Termin: kontrakt w realizacji, Łączna wartość robót: ok 9 000 000 zł
więcej

Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie - płyta północna

news
Przygotowanie terenu do badań  archeologicznych, umocnienia skarp systemem BIOKONCEPT, wzmocnienie posadowienia nasypu poprzez zastosowanie materaca geosyntetycznego, geokraty wypełnionej kruszywem oraz geowłókniny separacyjno-filtracyjnej, budowa nasypu, wykonanie warstwy mrozoochronnej oraz nawierzchni z kruszywa łamanego.
więcej

Nowy Breń - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki

news
Inwestor: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zlecający: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. Zakres robót obejmował: Wykonanie robót hydrotechnicznych polegających na m.in. przebudowie wałów przeciwpowodziowych na dł. 2,483 km, remoncie i przebudowie  śluzy, zabudowie wyrwy, Termin: IX 2009-II 2010 Łączna wartośćrobót:  ok 700 000 zł
więcej

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Budomierz

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Budomierz
Inwestor/Zlecajacy: NADLEŚNICTWO LUBACZÓW Zakres robót obejmował: Roboty ziemne 14193,00 m3, zjazdy, przepusty, wyrównanie, wykonanie dolnej warstwa podbudowy z tłucznia gr. 20 cm, oraz górnej w-wy podbudowy gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o gr.5 cm, plantowanie skarp, oznakowanie dróg. Termin: 02.08.2011-20.12.2011, Łączna wartość robót:  ok 4 000 000 zł.
więcej

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Opaka

news
Roboty pomiarowe, karczowanie pni, wykonanie korytana gł. 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, przepusty i zjazdy, wykonanie warstwy odcinającej z piasku, podbudowy tłuczniowej, roboty ziemne (wykopy i nasypy)- 7580  m3, plantowanie, wykonanie rowów i poboczy.
więcej

Budowa drogi leśnej w gm. Jarosław

news
Roboty pomiarowe, karczowanie pni, wykonanie korytaw raz z profilowaniem i zagęszczeniem, przepusty, wykonanie warstwy odcinającej z piasku, podbudowy tłuczniowej, wykopów (rowy odwadniające), wykonanie 2x powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsja asfaltowa i grysami, plantowanie, oznakowanie.
więcej

Budowa zbiornika wodnego w Józefowie „Józefów II”

Budowa zbiornika wodnego w Józefowie „Józefów II”
Zdjęcie nakładu piasku z terenu przeznaczonego pod zbiornik w ilości 103,7 m3 wykopu, wykonanie czaszy zbiornika o powierzchni lustra wody 2,28 ha i kubaturze robót 18,9 tys. m3, wykonanie ziemnego kanału doprowadzającego wodę dł. 30 , kładki żelbetowej oraz elementów małej architektury wokół zbiornika.
więcej

Przebudowa drogi leśnej, z gruntowej na utwardzoną tłuczniem kamiennym, w Leśnictwie Adamów

news
Roboty pomiarowe, wycinka, karczowanie pni, zdjecie warstwy humusu, wykonanie wykopów i nasypów, budowa przepustów,umocnienie rowów prefabrykatami, wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku,wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, wykonanie urzadzeń drogowych i stalowych barier ochronnych.
więcej
Projektowanie stron www kontakt e-mail Antex usługi sprzetem budowlanym